ฝ่ายสวัสดิการสังคม

-ว่าง
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม

นางสาวปาณิสรา ธรฤทธิ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวทิพรัตน์ นิตยกิจ
นักสังคมสงเคราะห์

นางสาวกันยารัตน์ ลินลา
นักสังคมสงเคราะห์

-ว่าง-
นักกายภาพบำบัด

-ว่าง-
นักพัฒนาสังคม

นายเสรฎฐวุฒิ เขียวอ่อน
ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด

นางสาวบุญล้อม รัสมี
ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด

นางสาววิชชุดา อ่วมอ่อน
ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด

นางสาวพัชรา เกิดบัณฑิตย์
เจ้าหน้าที่อาชีวบำบัด

นางสาวพนิดา รอดแสง
นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวพชร รสชุ่ม
พนักงานช่วยการพยาบาล

นางสาวอุษา อาศนเวช
พนักงานช่วยการพยาบาล

ว่าที่ร้อยตรี อภัสรา อยู่หลาบ
ครูส่งเสริมพัฒนาการ ปฏิบัติงานพยาบาล

นางศรัณย์กร ชนะสุข
พี่เลี้ยง

นางจินตนา รสชุ่ม
พี่เลี้ยง

นางสาวสุณีย์ จินดาเงิน
พนักงานบริการ ปฏิบัติงานพี่เลี้ยง

นางสาวรุจรวี มาลี
พี่เลี้ยง

นางสาวจินตนา หมื่นวิลาศ
พี่เลี้ยง

นางสาวอัญชลี กันทวงค์
พี่เลี้ยง

นางสาวโสภี ทองคำมา
พี่เลี้ยง

นางสาวนฤมล รสชุ่ม
พี่เลี้ยง

นางสาวลลิตา เจริญธนวรกุล
พี่เลี้ยง

นางสาวณัฐกานต์ นุชประเสริฐ
พี่เลี้ยง

นางสาวณุวภา มณีจันทร์
พี่เลี้ยง

นางสาวสุนทรี กันทวงค์
พี่เลี้ยง

นางสาววัฒราภร ผิวงาม
เจ้าหน้าที่พัฒนาศักยภาพ ปฏิบัติงานพี่เลี้ยง

นางสาวภาณี สังข์แก้ว
เจ้าพนักงานพัฒนาศักยภาพ

นายชนะชน ฟ้าคะนอง
ครูส่งเสริมพัฒนาการ

นางสาวสุนีย์ ขาวชื่น
พี่เลี้ยง

นางสาวสโรชินี เพ็ชรศรี
พี่เลี้ยง

นางสาวสันต์ฤทัย เชื้อตะโปน
พี่เลี้ยง

นางสาวกัลยรัตน์ อีกจอม
พี่เลี้ยง

นางสาวศศิพร ตะเกรอ
พี่เลี้ยง

นายศิวกร สุขอินทร์
พี่เลี้ยง

นายนิรันด์ จะเนีย
พี่เลี้ยง

นายพาพจน์ ชื่นสุข
พี่เลี้ยง

นายยอดธง จินดาโชติ
พี่เลี้ยง

นางสาววริศรา หมื่นวิลาศ
พี่เลี้ยง