ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายสวัสดิการสังคม

น.ส.ประยูรศรี ศรีจันทร์
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ / รักษาการหัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม

น.ส.ปาณิสรา ธรฤทธิ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

น.ส.ภัทราพร ถึงโภค
นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ

น.ส.ทิพรัตน์ นิตยกิจ
นักสังคมสงเคราะห์

น.ส.กันยารัตน์ ลินลา
นักสังคมสงเคราะห์

น.ส.ธนาภรณ์ คุ้มนาน
นักกายภาพบำบัด

น.ส.บุษรา กลีบอุบล
ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด

นายเสรฎฐวุฒิ เขียวอ่อน
ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด

น.ส.พัชรา เกิดบัณฑิตย์
เจ้าหน้าที่อาชีวบำบัด

น.ส.พชร รสชุ่ม
พนักงานช่วยการพยาบาล

น.ส.อุษา อาศนเวช
พนักงานช่วยการพยาบาล

ว่าที่ร้อยตรี อภัสรา อยู่หลาบ
ครูส่งเสริมพัฒนาการ ปฏิบัติงานพยาบาล

นางศรัณย์กร ชนะสุข
พี่เลี้ยง

นางจินตนา รสชุ่ม
พี่เลี้ยง

น.ส.สุณีย์ จินดาเงิน
พนักงานบริการ ปฏิบัติงานพี่เลี้ยง

น.ส.รุจรวี มาลี
พี่เลี้ยง

น.ส.จินตนา หมื่นวิลาศ
พี่เลี้ยง

น.ส.อัญชลี กันทวงค์
พี่เลี้ยง

น.ส.โสภี ทองคำมา
พี่เลี้ยง

น.ส.นฤมล รสชุ่ม
พี่เลี้ยง

น.ส.รุ่งทิพย์ คงพาณิชย์ตระกูล
พี่เลี้ยง

น.ส.ลลิตา เจริญธนวรกุล
พี่เลี้ยง

น.ส.ณัฐกานต์ นุชประเสริฐ
พี่เลี้ยง

น.ส.อนุภาวรรณ มณีจันทร์
พี่เลี้ยง

น.ส.สุนทรี กันทวงค์
พี่เลี้ยง

น.ส.วัฒราภร ผิวงาม
เจ้าหน้าที่พัฒนาศักยภาพ ปฏิบัติงานพี่เลี้ยง

น.ส.สันต์ฤทัย เชื้อตะโปน
จ้างเหมา ปฏิบัติงานพี่เลี้ยง

นายชนะชน ฟ้าคะนอง
จ้างเหมาครูส่งเสริมพัฒนาการ

น.ส.สุนีย์ ขาวชื่น
จ้างเหมา ปฏิบัติงานพี่เลี้ยง

น.ส.สโรชินี เพ็ชรศรี
จ้างเหมา ปฏิบัติงานพี่เลี้ยง

น.ส.ภาณี สังข์แก้ว
จ้างเหมา ปฏิบัติงานพี่เลี้ยง

น.ส.กัลยรัตน์ อีกจอม
จ้างเหมา ปฏิบัติงานพี่เลี้ยง

นางสาวศศิพร ตะเกรอ
พี่เลี้ยง