ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววารี ปัญจะผลินกุล
ตำแหน่ง : ผู้ปกครองสถานคุ้มครองฯ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 3 มกราคม 2563-ปัจจุบัน
เบอร์โทร : 092-789-6687