ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววารี ปัญจะผลินกุล
ตำแหน่ง : ผู้ปกครองสถานคุ้มครองฯ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 3 มกราคม 2563
เบอร์โทร : 0813780083