ปฏิทินกิจกรรม
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
30 มิ.ย. 66 กิจกรรม 5 ส.
29 มิ.ย. 66 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
ห้องประชุมกัลป์พฤกษ์ อาคาราชบุรีเกมส์ ศาลากลาง จังหวัดราชบุรี
29 มิ.ย. 66 กิจกรรมรักการอ่าน (อ่านได้ อ่านดี อ่านทุกวี่ ทุกวัน)
28 มิ.ย. 66 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
27 มิ.ย. 66 ประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2566
ห้องประชุม 1 อาคารสำนักงาน
23 มิ.ย. 66 กิจกรรม 5 ส.
22 มิ.ย. 66 กิจกรรมรักการอ่าน (อ่านได้ อ่านดี อ่านทุกวี่ ทุกวัน)
21 มิ.ย. 66 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
16 มิ.ย. 66 กิจกรรม 5 ส.
15 มิ.ย. 66 กิจกรรมรักการอ่าน (อ่านได้ อ่านดี อ่านทุกวี่ ทุกวัน)
14 มิ.ย. 66 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
09 มิ.ย. 66 กิจกรรม 5 ส.
08 มิ.ย. 66 กิจกรรมรักการอ่าน (อ่านได้ อ่านดี อ่านทุกวี่ ทุกวัน)
07 มิ.ย. 66 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
02 มิ.ย. 66 กิจกรรมจิตอาสา ประจำเดือนมิถุนายนต์ 2566
วัดพญาไม้
02 มิ.ย. 66 กิจกรรม 5 ส.
02 มิ.ย. 66 โครงการวันสำคัญทางศาสนา (วันวิสาขบูชา)
วัดพญาไม้
01 มิ.ย. 66 ถึง 30 มิ.ย. 66 โครงการส่งเสริมทักษะทางสังคม สำหรับผู้ใช้บริการ กลุ่ม A (Group Home)
01 มิ.ย. 66 ถึง 30 มิ.ย. 66 โครงการเรียนรู้เพื่อกระตุ้นพัฒนการสำหรับผู้ใช้บริการ กลุ่ม ฺ และ C
01 มิ.ย. 66 กิจกรรมรักการอ่าน (อ่านได้ อ่านดี อ่านทุกวี่ ทุกวัน)
31 พ.ค. 66 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
29 พ.ค. 66 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 5/2566
ห้องประชุมกัลป์พฤกษ์ อาคาราชบุรีเกมส์ ศาลากลางจังหวัดราชบุรี
26 พ.ค. 66 กิจกรรม 5 ส
25 พ.ค. 66 กิจกรรมรักการอ่าน (อ่านได้ อ่านดี อ่านทุกวี่ ทุกวัน)
25 พ.ค. 66 ประชุมประจำเดือน
24 พ.ค. 66 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
19 พ.ค. 66 กิจกรรมจิตอาสาประจำเดือนพฤษภาคม 2566
โรงเรียนบ้านชัฎเจริญ หมู่ที่ 5 บ้านหนองแช่เสา ตำบลน้ำพุ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
19 พ.ค. 66 กิจกรรม 5 ส
18 พ.ค. 66 กิจกรรมรักการอ่าน (อ่านได้ อ่านดี อ่านทุกวี่ ทุกวัน)
17 พ.ค. 66 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
17 พ.ค. 66 ถึง 19 พ.ค. 66 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 2
จ.กาญจนบุรี
12 พ.ค. 66 กิจกรรม 5 ส
11 พ.ค. 66 กิจกรรมรักการอ่าน (อ่านได้ อ่านดี อ่านทุกวี่ ทุกวัน)
10 พ.ค. 66 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
10 พ.ค. 66 ถึง 12 พ.ค. 66 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 1
จ.กาญจนบุรี
05 พ.ค. 66 กิจกรรม 5 ส
04 พ.ค. 66 กิจกรรมรักการอ่าน (อ่านได้ อ่านดี อ่านทุกวี่ ทุกวัน)
03 พ.ค. 66 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
01 พ.ค. 66 ถึง 31 พ.ค. 66 โครงการส่งเสริมทักษะทางสังคมสำหรับผู้ใช้บริการ กลุ่ม A (Group Home)
01 พ.ค. 66 ถึง 31 พ.ค. 66 โครงการเรียนรู้เพื่อกระตุ้นพัฒนาการสำหรับผู้ใช้บริการ กลุ่ม B และกลุ่ม C
28 เม.ย. 66 กิจกรรม 5 ส.
21 เม.ย. 66 กิจกรรม 5 ส.
20 เม.ย. 66 ตรวจมาตรฐานหน่วยงาน
11 เม.ย. 66 สืบสานประเพณีไทย วันสงกรานต์
07 เม.ย. 66 กิจกรรม 5 ส.
03 เม.ย. 66 สารพัดช่างตัดผมให้ผู้ใช้บริการอาคารอัญชัน (ชาย)
31 มี.ค. 66 กิจกรรม 5 ส.
30 มี.ค. 66 กิจกรรมรักการอ่าน (อ่านได้อ่านดี อ่านทุกวี่ทุกวัน)
29 มี.ค. 66 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
28 มี.ค. 66 ประชุมประจำเดือนมีนาคม 2566
ห้องประชุม 1 อาคารสำนักงาน
27 มี.ค. 66 ถึง 31 มี.ค. 66 โครงการส่งเสริมทักษะทางสังคม สำหรับผู้ใช้บริการ กลุ่ม A (Group Home)
27 มี.ค. 66 ถึง 31 มี.ค. 66 โครงการเรียนรู้เพื่อกระตุ้นพัฒนาการสำหรับผู้ใช้บริการ กลุ่ม B และกลุ่ม C
27 มี.ค. 66 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
ห้องประชุมกัลป์พฤกษ์ อาคารราชบุรีเกมส์ ศาลากลาง จังหวัดราชบุรี
24 มี.ค. 66 กิจกรรม 5 ส.
23 มี.ค. 66 กิจกรรมรักการอ่าน (อ่านได้อ่านดี อ่านทุกวี่ทุกวัน)
23 มี.ค. 66 ถึง 24 มี.ค. 66 โครงการกีฬาสานสัมพันธ์ ประจำปี 2566
22 มี.ค. 66 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
20 มี.ค. 66 ถึง 24 มี.ค. 66 โครงการส่งเสริมทักษะทางสังคม สำหรับผู้ใช้บริการ กลุ่ม A (Group Home)
20 มี.ค. 66 ถึง 24 มี.ค. 66 โครงการเรียนรู้เพื่อกระตุ้นพัฒนาการสำหรับผู้ใช้บริการ กลุ่ม B และกลุ่ม C
17 มี.ค. 66 กิจกรรม 5 ส.
16 มี.ค. 66 กิจกรรมรักการอ่าน (อ่านได้อ่านดี อ่านทุกวี่ทุกวัน)
15 มี.ค. 66 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
13 มี.ค. 66 ถึง 17 มี.ค. 66 โครงการเรียนรู้เพื่อกระตุ้นพัฒนาการสำหรับผู้ใช้บริการ กลุ่ม B และกลุ่ม C
13 มี.ค. 66 ถึง 17 มี.ค. 66 โครงการส่งเสริมทักษะทางสังคม สำหรับผู้ใช้บริการ กลุ่ม A (Group Home)
10 มี.ค. 66 กิจกรรม 5 ส.
09 มี.ค. 66 กิจกรรมรักการอ่าน (อ่านได้อ่านดี อ่านทุกวี่ทุกวัน)
08 มี.ค. 66 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
07 มี.ค. 66 ถึง 10 มี.ค. 66 โครงการเรียนรู้เพื่อกระตุ้นพัฒนาการสำหรับผู้ใช้บริการ กลุ่ม B และกลุ่ม C
07 มี.ค. 66 ถึง 10 มี.ค. 66 โครงการส่งเสริมทักษะทางสังคม สำหรับผู้ใช้บริการ กลุ่ม A (Group Home)
03 มี.ค. 66 กิจกรรมวันมาฆบูชา และจิตอาสา ประจำเืดอนมีนาคม 2566
วัดห้วยไม้เต็ง ต.น้ำพุ อ.เมือง จ.ราชบุรี ฝ่ายสวัสดิการสังคม
03 มี.ค. 66 กิจกรรม 5 ส.
02 มี.ค. 66 กิจกรรมรักการอ่าน (อ่านได้อ่านดี อ่านทุกวี่ทุกวัน)
01 มี.ค. 66 ถึง 03 มี.ค. 66 โครงการเรียนรู้เพื่อกระตุ้นพัฒนาการสำหรับผู้ใช้บริการ กลุ่ม B และกลุ่ม C
01 มี.ค. 66 ถึง 03 มี.ค. 66 โครงการส่งเสริมทักษะทางสังคม สำหรับผู้ใช้บริการ กลุ่ม A (Group Home)
01 มี.ค. 66 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
28 ก.พ. 66 ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566
ห้องประชุม 1 อาคารสำนักงาน
27 ก.พ. 66 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี
ห้องประชุมกัลป์พฤกษ์ อาคารราชบุรีเกมส์ ศาลากลางจังหวัดราชบุรี
24 ก.พ. 66 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
อาคารอเนกประสงค์ สถานคุ้มครองฯ
24 ก.พ. 66 กิจกรรม 5 ส.
23 ก.พ. 66 กิจกรรมรักการอ่าน (อ่านได้อ่านดี อ่านได้ทุกวี่ทุกวัน)
22 ก.พ. 66 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
17 ก.พ. 66 กิจกรรมจิตอาสาประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566
วัดหนองแช่เสา
17 ก.พ. 66 กิจกรรม 5 ส.
16 ก.พ. 66 กิจกรรมรักการอ่าน (อ่านได้อ่านดี อ่านได้ทุกวี่ทุกวัน)
15 ก.พ. 66 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
13 ก.พ. 66 โครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2566
10 ก.พ. 66 กิจกรรม 5 ส.
09 ก.พ. 66 กิจกรรมรักการอ่าน (อ่านได้อ่านดี อ่านได้ทุกวี่ทุกวัน)
08 ก.พ. 66 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
03 ก.พ. 66 กิจกรรม 5 ส.
02 ก.พ. 66 กิจกรรมรักการอ่าน (อ่านได้อ่านดี อ่านได้ทุกวี่ทุกวัน)
02 ก.พ. 66 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันอัคคีภัยและการซ้อมอพยมหนีไฟ
01 ก.พ. 66 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
30 ม.ค. 66 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี
ห้องประชุมกัลป์พฤกษ์ อาคารราชบุรีเกมส์ ศาลากลาง จังหวัดราชบุรี
27 ม.ค. 66 กิจกรรม 5 ส.
26 ม.ค. 66 กิจกรรมรักการอ่าน
26 ม.ค. 66 ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ประจำเดือนมกราคม 2566
25 ม.ค. 66 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
20 ม.ค. 66 กิจกรรม 5 ส.
19 ม.ค. 66 กิจกรรมรักการอ่าน
18 ม.ค. 66 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
13 ม.ค. 66 กิจกรรม 5 ส.
13 ม.ค. 66 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566
อาคารอเนกประสงค์ สถานคุ้มครองฯ
12 ม.ค. 66 กิจกรรมรักการอ่าน
11 ม.ค. 66 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
10 ม.ค. 66 กิจกรรมจิตอาสาประจำเดือนมกราคม 2566
ปล่อยปลาสวาย 300 ตัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร
อ่างเก็บน้ำห้วยไม้เต็ง จ.ราชบุรี
06 ม.ค. 66 กิจกรรม 5 ส.
05 ม.ค. 66 กิจกรรมรักการอ่าน
04 ม.ค. 66 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
28 ต.ค. 65 กิจกรรม 5 ส
21 ต.ค. 65 กิจกรรม 5 ส
14 ต.ค. 65 กิจกรรม 5 ส
07 ต.ค. 65 กิจกรรม 5 ส
24 มิ.ย. 65 กิจกรรม 5 ส
17 มิ.ย. 65 กิจกรรม 5 ส
03 มิ.ย. 65 กิจกรรม 5 ส
27 พ.ค. 65 กิจกรรม 5 ส
20 พ.ค. 65 กิจกรรม 5 ส
17 พ.ค. 65 กิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลฯ
13 พ.ค. 65 กิจกรรม 5 ส
12 พ.ค. 65 สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2565
06 พ.ค. 65 กิจกรรม 5 ส
29 เม.ย. 65 กิจกรรม 5 ส
22 เม.ย. 65 กิจกรรม 5 ส
15 เม.ย. 65 กิจกรรม 5 ส
08 เม.ย. 65 กิจกรรม 5 ส
01 เม.ย. 65 กิจกรรม 5 ส
25 มี.ค. 65 กิจกรรม 5 ส
18 มี.ค. 65 กิจกรรม 5 ส
11 มี.ค. 65 กิจกรรม 5 ส
04 มี.ค. 65 กิจกรรม 5 ส
25 ก.พ. 65 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี
ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ อาคารราชบุรีเกมส์ ศาลากลาง จังหวัดราชบุรี
25 ก.พ. 65 กิจกรรม 5 ส
23 ก.พ. 65 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
23 ก.พ. 65 ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานคุ้มครองฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
ห้องประชุม 1 อาคารสำนักงาน
18 ก.พ. 65 กิจกรรม 5 ส
16 ก.พ. 65 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
15 ก.พ. 65 โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในโอกาสวันมาฆบูชา ประจำปี 2565
11 ก.พ. 65 กิจกรรม 5 ส
09 ก.พ. 65 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
04 ก.พ. 65 กิจกรรม 5 ส
02 ก.พ. 65 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
28 ม.ค. 65 กิจกรรม 5 ส
27 ม.ค. 65 ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสถานคุ้มครองฯ ประจำเดือน มกราคม 2565
26 ม.ค. 65 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี
26 ม.ค. 65 ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
อาคารนอน พี่เลี้ยง
21 ม.ค. 65 กิจกรรม 5 ส
19 ม.ค. 65 ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
อาคารนอน พี่เลี้ยง
18 ม.ค. 65 ตรวจสุขภาพประจำปี
14 ม.ค. 65 กิจกรรม 5 ส
12 ม.ค. 65 ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
อาคารนอน พี่เลี้ยง
07 ม.ค. 65 โครงการวันเด็กแห่งชาติ "เด็กดี ปีขาล 2565"
07 ม.ค. 65 กิจกรรม 5 ส
05 ม.ค. 65 ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
อาคารนอน พี่เลี้ยง
31 ธ.ค. 64 กิจกรรม 5 ส.
29 ธ.ค. 64 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
27 ธ.ค. 64 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี
ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ อาคารราชบุรีเกมส์
24 ธ.ค. 64 กิจกรรม 5 ส.
23 ธ.ค. 64 ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสถานคุ้มครองฯ ประจำเดือนธันวาคม 2564
22 ธ.ค. 64 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
17 ธ.ค. 64 กิจกรรม 5 ส.
15 ธ.ค. 64 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
10 ธ.ค. 64 กิจกรรม 5 ส.
08 ธ.ค. 64 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
03 ธ.ค. 64 กิจกรรม "วันพ่อแห่งชาติ" และกิจกรรม "วันดินโลก" ประจำปี 2564
03 ธ.ค. 64 กิจกรรม 5 ส.
01 ธ.ค. 64 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
29 พ.ย. 64 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 10/2564
ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ อาคารราชบุรีเกมส์ ศาลากลาง จังหวัดราชบุรี
26 พ.ย. 64 กิจกรรม 5 ส.
ภายในอาคารและรอบๆ
25 พ.ย. 64 ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
สคพ.รบ.
24 พ.ย. 64 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
จัดกิจกรรมภายในอาคารและรอบๆ
19 พ.ย. 64 กิจกรรม 5 ส.
ภายในอาคารและรอบๆ
18 พ.ย. 64 โครงการ "ลอยกระทงหรรษา 2564"
สคพ.รบ.
17 พ.ย. 64 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
จัดกิจกรรมภายในอาคาร
12 พ.ย. 64 กิจกรรม 5 ส.
ภายในอาคารและรอบๆ
10 พ.ย. 64 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
จัดกิจกรรมภายในอาคาร
05 พ.ย. 64 กิจกรรม 5 ส.
จัดกิจกรรมภายในอาคารนอน
03 พ.ย. 64 ถึง 04 พ.ย. 64 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
ทำกิจกรรมภายในอาคาร
29 ต.ค. 64 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี ประจำเดือนตุลาคม 2564
ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ อาคารราชบุรีเกมส์ ศาลากลาง จังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี
29 ต.ค. 64 กิจกรรม 5 ส.
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
ทำกิจกรรมภายในอาคารและบริเวณรอบๆ อาคาร เจ้าหน้าที่และผู้ใช้บริการ
27 ต.ค. 64 กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ประจำสัปดาห์
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
ภายในอาคารนอน เจ้าหน้าที่พี่เลี้ยง
26 ต.ค. 64 ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานคุ้มครองฯ ประจำเดือนตุลาคม 2564
ห้องประชุม 1 อาคารสำนักงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป
22 ต.ค. 64 กิจกรรม 5 ส.
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
ทำกิจกรรมภายในอาคารและบริเวณรอบๆ อาคาร เจ้าหน้าที่และผู้ใช้บริการ
20 ต.ค. 64 กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ประจำสัปดาห์
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
ภายในอาคารนอน เจ้าหน้าที่พี่เลี้ยง
15 ต.ค. 64 กิจกรรม 5 ส.
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
ทำกิจกรรมภายในอาคารและบริเวณรอบๆ อาคาร เจ้าหน้าที่และผู้ใช้บริการ
13 ต.ค. 64 กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ประจำสัปดาห์
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
ภายในอาคารนอน เจ้าหน้าที่พี่เลี้ยง
08 ต.ค. 64 กิจกรรม 5 ส.
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
ทำกิจกรรมภายในอาคารและบริเวณรอบๆ อาคาร เจ้าหน้าที่และผู้ใช้บริการ
06 ต.ค. 64 กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ประจำสัปดาห์
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
ภายในอาคารนอน เจ้าหน้าที่พี่เลี้ยง
01 ต.ค. 64 ถึง 31 ต.ค. 64 โครงการการเรียนรู้เพื่อกระตุ้นพัฒนาการ สำหรับผู้ใช้บริการกลุ่ม B
งดการจัดกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
ฝ่ายสวัสดิการสังคม
01 ต.ค. 64 ถึง 31 ต.ค. 64 โครงการการเรียนรู้เพื่อกระตุ้นพัฒนาการ สำหรับผู้ใช้บริการกลุ่ม A
งดการจัดกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
ฝ่ายสวัสดิการสังคม
01 ต.ค. 64 กิจกรรม 5 ส.
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
ทำกิจกรรมภายในอาคาร และบริเวณรอบๆ อาคาร เจ้าหน้าที่และผู้ใช้บริการ
01 ต.ค. 64 ถึง 31 ต.ค. 64 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง (ปลูกพืชหมุนเวียน, เลี้ยงไก่, กบ, เพาะเห็ด, ทำปุ๋ย)
งดการจัดกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
30 ก.ย. 64 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี ประจำเดือนกันยายน 2564
ห้องประชุมกัลปาพฤกษ์ อาคารราชบุรีเกมส์ ศาลากลาง จังหวัดราชบุรี
25 ก.ย. 64 กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ประจำสัปดาห์
22 ก.ย. 64 ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานคุ้มครองฯ ประจำเดือนกันยายน 2564
**เลื่อนการประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ฯ เป็นวันที่ 20 กันยายน 2564
ห้องประชุม 1 อาคารสำนักงาน
18 ก.ย. 64 กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ประจำสัปดาห์
11 ก.ย. 64 กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ประจำสัปดาห์
04 ก.ย. 64 กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ประจำสัปดาห์
อาคารนอน เจ้าหน้าที่พี่เลี้ยง
01 ก.ย. 64 ถึง 30 ก.ย. 64 กิจกรรม 5 ส.
งดการจัดกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
01 ก.ย. 64 ถึง 30 ก.ย. 64 โครงการการเรียนรู้เพื่อกระตุ้นพัฒนาการ สำหรับผู้ใช้บริการกลุ่ม B
งดการจัดกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
01 ก.ย. 64 ถึง 30 ก.ย. 64 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง (ปลูกพืชหมุนเวียน, เลี้ยงไก่, กบ, เพาะเห็ด, ทำปุ๋ย)
งดการจัดกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
01 ก.ย. 64 ถึง 30 ก.ย. 64 โครงการการเรียนรู้เพื่อกระตุ้นพัฒนาการ สำหรับผู้ใช้บริการกลุ่ม A
งดการจัดกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
31 ส.ค. 64 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
30 ส.ค. 64 ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานคุ้มครองฯ ประจำเดือนสิงหาคม 2564
27 ส.ค. 64 กิจกรรม 5 ส.
26 ส.ค. 64 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
25 ส.ค. 64 กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ประจำสัปดาห์
24 ส.ค. 64 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
20 ส.ค. 64 กิจกรรม 5 ส.
19 ส.ค. 64 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
18 ส.ค. 64 กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ประจำสัปดาห์
17 ส.ค. 64 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
13 ส.ค. 64 กิจกรรม 5 ส.
11 ส.ค. 64 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ
11 ส.ค. 64 กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ประจำสัปดาห์
10 ส.ค. 64 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
06 ส.ค. 64 กิจกรรม 5 ส.
05 ส.ค. 64 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
04 ส.ค. 64 กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ประจำสัปดาห์
03 ส.ค. 64 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
01 ส.ค. 64 ถึง 31 ส.ค. 64 โครงการการเรียนรู้เพื่อกระตุ้นพัฒนาการ สำหรับผู้ใช้บริการกลุ่ม A
01 ส.ค. 64 ถึง 31 ส.ค. 64 โครงการการเรียนรู้เพื่อกระตุ้นพัฒนาการ สำหรับผู้ใช้บริการกลุ่ม B
30 มิ.ย. 64 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
29 มิ.ย. 64 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง (ปลูกพืชหมุนเวียน, เลี้ยงไก่ กบ, เพาะเห็ด, ทำปุ๋ย)
28 มิ.ย. 64 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี
25 มิ.ย. 64 กิจกรรม 5 ส.
25 มิ.ย. 64 ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานคุ้มครองฯ ประจำเดือน มิ.ย.64
24 มิ.ย. 64 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง (ปลูกพืชหมุนเวียน, เลี้ยงไก่ กบ, เพาะเห็ด, ทำปุ๋ย)
23 มิ.ย. 64 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
22 มิ.ย. 64 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง (ปลูกพืชหมุนเวียน, เลี้ยงไก่ กบ, เพาะเห็ด, ทำปุ๋ย)
18 มิ.ย. 64 กิจกรรม 5 ส.
17 มิ.ย. 64 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง (ปลูกพืชหมุนเวียน, เลี้ยงไก่ กบ, เพาะเห็ด, ทำปุ๋ย)
16 มิ.ย. 64 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
15 มิ.ย. 64 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง (ปลูกพืชหมุนเวียน, เลี้ยงไก่ กบ, เพาะเห็ด, ทำปุ๋ย)
11 มิ.ย. 64 กิจกรรม 5 ส.
10 มิ.ย. 64 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง (ปลูกพืชหมุนเวียน, เลี้ยงไก่ กบ, เพาะเห็ด, ทำปุ๋ย)
09 มิ.ย. 64 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
08 มิ.ย. 64 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง (ปลูกพืชหมุนเวียน, เลี้ยงไก่ กบ, เพาะเห็ด, ทำปุ๋ย)
04 มิ.ย. 64 กิจกรรม 5 ส.
03 มิ.ย. 64 วันเฉลมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
02 มิ.ย. 64 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
01 มิ.ย. 64 ถึง 30 มิ.ย. 64 โครงการกระตุ้นการเรียนรู้เพื่อกระตุ้นพัฒนาการ สำหรับผู้ใช้บริการกลุ่ม A
01 มิ.ย. 64 ถึง 30 มิ.ย. 64 โครงการกระตุ้นการเรียนรู้เพื่อกระตุ้นพัฒนาการ สำหรับผู้ใช้บริการกลุ่ม B
01 มิ.ย. 64 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง (ปลูกพืชหมุนเวียน, เลี้ยงไก่ กบ, เพาะเห็ด, ทำปุ๋ย)
28 พ.ค. 64 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี
28 พ.ค. 64 กิจกรรม 5 ส.
27 พ.ค. 64 ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานคุ้มครองฯ ประจำเดือน พ.ค.64
27 พ.ค. 64 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง (ปลูกพืชหมุนเวียน, เลี้ยงไก่ กบ ปลาดุก, เพาะเห็ด, ทำปุ๋ย)
25 พ.ค. 64 กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2564
25 พ.ค. 64 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง (ปลูกพืชหมุนเวียน, เลี้ยงไก่ กบ ปลาดุก, เพาะเห็ด, ทำปุ๋ย)
21 พ.ค. 64 กิจกรรม 5 ส.
20 พ.ค. 64 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง (ปลูกพืชหมุนเวียน, เลี้ยงไก่ กบ ปลาดุก, เพาะเห็ด, ทำปุ๋ย)
19 พ.ค. 64 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
18 พ.ค. 64 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง (ปลูกพืชหมุนเวียน, เลี้ยงไก่ กบ ปลาดุก, เพาะเห็ด, ทำปุ๋ย)
14 พ.ค. 64 กิจกรรม 5 ส.
13 พ.ค. 64 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง (ปลูกพืชหมุนเวียน, เลี้ยงไก่ กบ ปลาดุก, เพาะเห็ด, ทำปุ๋ย)
12 พ.ค. 64 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
11 พ.ค. 64 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง (ปลูกพืชหมุนเวียน, เลี้ยงไก่ กบ ปลาดุก, เพาะเห็ด, ทำปุ๋ย)
07 พ.ค. 64 กิจกรรม 5 ส.
06 พ.ค. 64 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง (ปลูกพืชหมุนเวียน, เลี้ยงไก่ กบ ปลาดุก, เพาะเห็ด, ทำปุ๋ย)
05 พ.ค. 64 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
01 พ.ค. 64 ถึง 31 พ.ค. 64 โครงการการเรียนรู้เพื่อกระตุ้นพัฒนาการ สำหรับผู้ใช้บริการ กลุ่ม A
01 พ.ค. 64 ถึง 31 พ.ค. 64 โครงการการเรียนรู้เพื่อกระตุ้นพัฒนาการ สำหรับผู้ใช้บริการ กลุ่ม B
30 เม.ย. 64 กิจกรรม 5 ส.
29 เม.ย. 64 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง (ปลูกพืชหมุนเวียน, เลี้ยงไก่ กบ เพาะเห็ด, ทำปุ๋ย)
28 เม.ย. 64 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี
28 เม.ย. 64 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
27 เม.ย. 64 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง (ปลูกพืชหมุนเวียน, เลี้ยงไก่ กบ เพาะเห็ด, ทำปุ๋ย)
26 เม.ย. 64 ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานคุ้มครองฯ ประจำเดือน เมษายน 2564
23 เม.ย. 64 กิจกรรม 5 ส.
22 เม.ย. 64 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง (ปลูกพืชหมุนเวียน, เลี้ยงไก่ กบ เพาะเห็ด, ทำปุ๋ย)
21 เม.ย. 64 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
20 เม.ย. 64 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง (ปลูกพืชหมุนเวียน, เลี้ยงไก่ กบ เพาะเห็ด, ทำปุ๋ย)
16 เม.ย. 64 กิจกรรม 5 ส.
09 เม.ย. 64 โครงการเย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์ ประจำปี 2564
09 เม.ย. 64 กิจกรรม 5 ส.
08 เม.ย. 64 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง (ปลูกพืชหมุนเวียน, เลี้ยงไก่ กบ เพาะเห็ด, ทำปุ๋ย)
07 เม.ย. 64 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
02 เม.ย. 64 กิจกรรม 5 ส.
01 เม.ย. 64 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง (ปลูกพืชหมุนเวียน, เลี้ยงไก่ กบ เพาะเห็ด, ทำปุ๋ย)
01 เม.ย. 64 ถึง 30 เม.ย. 64 โครงการการเรียนรู้เพื่อกระตุ้นพัฒนาการ สำหรับผู้ใช้บริการ กลุ่ม B
01 เม.ย. 64 ถึง 30 เม.ย. 64 โครงการการเรียนรู้เพื่อกระตุ้นพัฒนาการ สำหรับผู้ใช้บริการ กลุ่ม A
31 มี.ค. 64 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
30 มี.ค. 64 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง (ปลูกพืชหมุนเวียน, เลี้ยงไก่, กบ ,ปลาดุก, เพาะเห็ด, ทำปุ๋ย)
26 มี.ค. 64 กิจกรรม 5 ส.
25 มี.ค. 64 ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานคุ้มครองฯ ประจำเดือน มีนาคม 2564
25 มี.ค. 64 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง (ปลูกพืชหมุนเวียน, เลี้ยงไก่, กบ ,ปลาดุก, เพาะเห็ด, ทำปุ๋ย)
24 มี.ค. 64 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี
24 มี.ค. 64 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
23 มี.ค. 64 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง (ปลูกพืชหมุนเวียน, เลี้ยงไก่, กบ ,ปลาดุก, เพาะเห็ด, ทำปุ๋ย)
19 มี.ค. 64 กิจกรรม 5 ส.
18 มี.ค. 64 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง (ปลูกพืชหมุนเวียน, เลี้ยงไก่, กบ ,ปลาดุก, เพาะเห็ด, ทำปุ๋ย)
17 มี.ค. 64 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
16 มี.ค. 64 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง (ปลูกพืชหมุนเวียน, เลี้ยงไก่, กบ ,ปลาดุก, เพาะเห็ด, ทำปุ๋ย)
12 มี.ค. 64 กิจกรรม 5 ส.
11 มี.ค. 64 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง (ปลูกพืชหมุนเวียน, เลี้ยงไก่, กบ ,ปลาดุก, เพาะเห็ด, ทำปุ๋ย)
10 มี.ค. 64 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
09 มี.ค. 64 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง (ปลูกพืชหมุนเวียน, เลี้ยงไก่, กบ ,ปลาดุก, เพาะเห็ด, ทำปุ๋ย)
05 มี.ค. 64 กิจกรรม 5 ส.
04 มี.ค. 64 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง (ปลูกพืชหมุนเวียน, เลี้ยงไก่, กบ ,ปลาดุก, เพาะเห็ด, ทำปุ๋ย)
03 มี.ค. 64 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
02 มี.ค. 64 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง (ปลูกพืชหมุนเวียน, เลี้ยงไก่, กบ ,ปลาดุก, เพาะเห็ด, ทำปุ๋ย)
01 มี.ค. 64 ถึง 31 มี.ค. 64 โครงการการเรียนรู้เพื่อกระตุ้นพัฒนาการ สำหรับผู้ใช้บริการ กลุ่ม B
01 มี.ค. 64 ถึง 31 มี.ค. 64 โครงการการเรียนรู้เพื่อกระตุ้นพัฒนาการ สำหรับผู้ใช้บริการ กลุ่ม A
25 ก.พ. 64 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง (ปลูกพืชหมุนเวียน, เลี้ยงไก่ กบ ปลาดุก, เพาะเห็ด, ทำปุ๋ย
25 ก.พ. 64 กิจกรรม 5 ส.
25 ก.พ. 64 โครงการวันมาฆบูชา ประจำปี 2564
24 ก.พ. 64 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี
24 ก.พ. 64 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
23 ก.พ. 64 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง (ปลูกพืชหมุนเวียน, เลี้ยงไก่ กบ ปลาดุก, เพาะเห็ด, ทำปุ๋ย
23 ก.พ. 64 ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานคุ้มครองฯ ประจำเดือน ก.พ.63
19 ก.พ. 64 กิจกรรม 5 ส.
18 ก.พ. 64 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง (ปลูกพืชหมุนเวียน, เลี้ยงไก่ กบ ปลาดุก, เพาะเห็ด, ทำปุ๋ย
17 ก.พ. 64 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
16 ก.พ. 64 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง (ปลูกพืชหมุนเวียน, เลี้ยงไก่ กบ ปลาดุก, เพาะเห็ด, ทำปุ๋ย
12 ก.พ. 64 กิจกรรม 5 ส.
11 ก.พ. 64 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง (ปลูกพืชหมุนเวียน, เลี้ยงไก่ กบ ปลาดุก, เพาะเห็ด, ทำปุ๋ย
10 ก.พ. 64 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
09 ก.พ. 64 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง (ปลูกพืชหมุนเวียน, เลี้ยงไก่ กบ ปลาดุก, เพาะเห็ด, ทำปุ๋ย
05 ก.พ. 64 กิจกรรม 5 ส.
04 ก.พ. 64 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง (ปลูกพืชหมุนเวียน, เลี้ยงไก่ กบ ปลาดุก, เพาะเห็ด, ทำปุ๋ย
03 ก.พ. 64 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
02 ก.พ. 64 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง (ปลูกพืชหมุนเวียน, เลี้ยงไก่ กบ ปลาดุก, เพาะเห็ด, ทำปุ๋ย
01 ก.พ. 64 ถึง 28 ก.พ. 64 โครงการการเรียนรู้เพื่อกระตุ้นพัฒนาการ สำหรับผู้ใช้บริการ กลุ่ม A
01 ก.พ. 64 ถึง 28 ก.พ. 64 โครงการการเรียนรู้เพื่อกระตุ้นพัฒนาการ สำหรับผู้ใช้บริการ กลุ่ม B
29 ม.ค. 64 กิจกรรม 5 ส.
29 ม.ค. 64 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง (ปลูกพืชหมุนเวียน, เลี้ยงไก่ กบ, เพาะเห็ด, ทำปุ๋ย)
28 ม.ค. 64 ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานคุ้มครองฯ ประจำเดือน ม.ค.64
27 ม.ค. 64 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
26 ม.ค. 64 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง (ปลูกพืชหมุนเวียน, เลี้ยงไก่ กบ, เพาะเห็ด, ทำปุ๋ย)
26 ม.ค. 64 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี
22 ม.ค. 64 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง (ปลูกพืชหมุนเวียน, เลี้ยงไก่ กบ, เพาะเห็ด, ทำปุ๋ย)
22 ม.ค. 64 กิจกรรม 5 ส.
20 ม.ค. 64 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
19 ม.ค. 64 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง (ปลูกพืชหมุนเวียน, เลี้ยงไก่ กบ, เพาะเห็ด, ทำปุ๋ย)
15 ม.ค. 64 กิจกรรม 5 ส.
15 ม.ค. 64 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง (ปลูกพืชหมุนเวียน, เลี้ยงไก่ กบ, เพาะเห็ด, ทำปุ๋ย)
13 ม.ค. 64 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
12 ม.ค. 64 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง (ปลูกพืชหมุนเวียน, เลี้ยงไก่ กบ, เพาะเห็ด, ทำปุ๋ย)
08 ม.ค. 64 กิจกรรม 5 ส.
08 ม.ค. 64 โครงการ "วันเด็กดีปีฉลู" เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2564
08 ม.ค. 64 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง (ปลูกพืชหมุนเวียน, เลี้ยงไก่ กบ, เพาะเห็ด, ทำปุ๋ย)
06 ม.ค. 64 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
05 ม.ค. 64 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง (ปลูกพืชหมุนเวียน,เลี้ยงไก่, กบ, เพาะเห็ด, ทำปุ๋ย)
01 ม.ค. 64 ถึง 30 ม.ค. 64 โครงการการเรียนรู้เพื่อกระตุ้นพัฒนาการ สำหรับผู้ใช้บริการ กลุ่ม B
01 ม.ค. 64 ถึง 30 ม.ค. 64 โครงการการเรียนรู้เพื่อกระตุ้นพัฒนาการ สำหรับผู้ใช้บริการ กลุ่ม A
30 ธ.ค. 63 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
29 ธ.ค. 63 ทำบุญครบรรอบปี 2563
29 ธ.ค. 63 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี
25 ธ.ค. 63 กิจกรรม 5 ส.
23 ธ.ค. 63 ถึง 24 ธ.ค. 63 โครงการ "กีฬาสานสัมพันธ์ 2564"
23 ธ.ค. 63 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
22 ธ.ค. 63 ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานคุ้มครองฯ ประจำเดือนธันวาคม 2563
18 ธ.ค. 63 กิจกรรม 5 ส.
17 ธ.ค. 63 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง (ปลูกพืชหมุนเวียน, เลี้ยงไก่, เพาะเห็ด, ทำปุ๋ย
16 ธ.ค. 63 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
11 ธ.ค. 63 กิจกรรม 5 ส.
09 ธ.ค. 63 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
04 ธ.ค. 63 โครงการ "วันพ่อแห่งชาติ" ประจำปี 2563
04 ธ.ค. 63 กิจกรรม 5 ส.
03 ธ.ค. 63 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง (ปลูกพืชหมุนเวียน, เลี้ยงไก่, เพาะเห็ด, ทำปุ๋ย
02 ธ.ค. 63 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
01 ธ.ค. 63 ถึง 31 ธ.ค. 63 โครงการ "การเรียนรู้เพื่อกระตุ้นพัฒนาการสำหรับผู้ใช้บริการ กลุ่ม B"
01 ธ.ค. 63 ถึง 31 ธ.ค. 63 โครงการ "ส่งเสริมทักษะทางสังคม สำหรับผู้ใช้บริการ กลุ่ม A"
28 พ.ย. 63 ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานคุ้มครองฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
27 พ.ย. 63 กิจกรรม 5 ส.
26 พ.ย. 63 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง (ปลูกพืชหมุนเวียนเลี้ยงไก่, เพาะเห็ด, ทำปุุ๋ย)
26 พ.ย. 63 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี
ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ อาคารราชบุรีเกมส์ ศาลาลาง จังหวัดราชบุรี
25 พ.ย. 63 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
19 พ.ย. 63 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง (ปลูกพืชหมุนเวียนเลี้ยงไก่, เพาะเห็ด, ทำปุุ๋ย)
19 พ.ย. 63 กิจกรรม 5 ส.
18 พ.ย. 63 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
13 พ.ย. 63 กิจกรรม 5 ส.
12 พ.ย. 63 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง (ปลูกพืชหมุนเวียนเลี้ยงไก่, เพาะเห็ด, ทำปุุ๋ย)
11 พ.ย. 63 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
06 พ.ย. 63 กิจกรรม 5 ส.
05 พ.ย. 63 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง (ปลูกพืชหมุนเวียนเลี้ยงไก่, เพาะเห็ด, ทำปุุ๋ย)
04 พ.ย. 63 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
01 พ.ย. 63 ถึง 30 พ.ย. 63 โครงการการเรียนรู้เพื่อกระตุ้นพัฒนาการ สำหรับผู้ใช้บริการ กลุ่ม B
01 พ.ย. 63 ถึง 30 พ.ย. 63 โครงการการเรียนรู้เพื่อกระตุ้นพัฒนาการ สำหรับผู้ใช้บริการ กลุ่ม A
30 ต.ค. 63 กิจกรรม 5 ส.
29 ต.ค. 63 ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานคุ้มครองฯ ประจำเดือนตุลาคม 2563
30 ก.ย. 63 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
29 ก.ย. 63 โครงการฝึกซ้อมกีฬาของผู้ใช้บริการ
29 ก.ย. 63 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี  ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ อาคารราบุรีเกมส์ ศาลากลาง จ.ราชบุรี
25 ก.ย. 63 กิจกรรม 5 ส.
24 ก.ย. 63 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง (ปลูกพืชหมุนเวียน, เลี้ยงไก่, เพาะเห็ด, ทำปุ๋ย)
23 ก.ย. 63 ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานคุ้มครองฯ ประจำเดือนกันยายน 2563
23 ก.ย. 63 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
22 ก.ย. 63 โครงการฝึกซ้อมกีฬาของผู้ใช้บริการ
18 ก.ย. 63 กิจกรรม 5 ส.
17 ก.ย. 63 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง (ปลูกพืชหมุนเวียน, เลี้ยงไก่, เพาะเห็ด, ทำปุ๋ย)
16 ก.ย. 63 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
15 ก.ย. 63 โครงการฝึกซ้อมกีฬาของผู้ใช้บริการ
11 ก.ย. 63 กิจกรรม 5 ส.
10 ก.ย. 63 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง (ปลูกพืชหมุนเวียน, เลี้ยงไก่, เพาะเห็ด, ทำปุ๋ย)
09 ก.ย. 63 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
08 ก.ย. 63 โครงการฝึกซ้อมกีฬาของผู้ใช้บริการ
04 ก.ย. 63 กิจกรรม 5 ส.
03 ก.ย. 63 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง (ปลูกพืชหมุนเวียน, เลี้ยงไก่, เพาะเห็ด, ทำปุ๋ย)
02 ก.ย. 63 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
01 ก.ย. 63 ถึง 30 ก.ย. 63 โครงการครอบครัวสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์
01 ก.ย. 63 ถึง 30 ก.ย. 63 โครงการ Group Home กิจกรรมฝึกทักษะชีวิต ทักษะทางสังคมและทักษะในการประกอบอาชีพ
01 ก.ย. 63 โครงการฝึกซ้อมกีฬาของผู้ใช้บริการ
27 ส.ค. 63 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง (ปลูกพืชหมุนเวียน, เลี้ยงไก่, กบ, ปลาดุก, เพาะเห็ด, ทำปุ๋ย)
27 ส.ค. 63 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี
26 ส.ค. 63 ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานคุ้มครองฯ ประจำเดือนสิงหาคม 2563
26 ส.ค. 63 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
25 ส.ค. 63 โครงการฝึกซ้อมกีฬาของผู้รับบริการ
21 ส.ค. 63 กิจกรรม 5 ส.
20 ส.ค. 63 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันอัคคีภัยและการซ้อมอพยพหนีไฟ
20 ส.ค. 63 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง (ปลูกพืชหมุนเวียน, เลี้ยงไก่, กบ, ปลาดุก, เพาะเห็ด, ทำปุ๋ย)
19 ส.ค. 63 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
18 ส.ค. 63 โครงการฝึกซ้อมกีฬาของผู้รับบริการ
14 ส.ค. 63 กิจกรรม 5 ส.
13 ส.ค. 63 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง (ปลูกพืชหมุนเวียน, เลี้ยงไก่, กบ, ปลาดุก, เพาะเห็ด, ทำปุ๋ย)
11 ส.ค. 63 โครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563
11 ส.ค. 63 โครงการฝึกซ้อมกีฬาของผู้รับบริการ
07 ส.ค. 63 กิจกรรม 5 ส.
06 ส.ค. 63 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง (ปลูกพืชหมุนเวียน, เลี้ยงไก่, กบ, ปลาดุก, เพาะเห็ด, ทำปุ๋ย)
05 ส.ค. 63 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
04 ส.ค. 63 โครงการฝึกซ้อมกีฬาของผู้รับบริการ
01 ส.ค. 63 ถึง 31 ส.ค. 63 โครงการ Group Home กิจกรรมฝึกทักษะชีวิต ทักษะทางสังคมและทักษะในการประกอบอาชีพ
31 ก.ค. 63 กิจกรรม 5 ส.
30 ก.ค. 63 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง (ปลูกพืชหมุนเวียน, เลี้ยงไก่, กบ, ปลาดุก, เพาะเห็ด, ทำปุ๋ย)
30 ก.ค. 63 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี
29 ก.ค. 63 พิธีถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ราชกาลที่ 10
29 ก.ค. 63 โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
29 ก.ค. 63 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
24 ก.ค. 63 ประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่สถานคุ้มครองฯ ครั้งที่ 7 ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
24 ก.ค. 63 กิจกรรม 5 ส.
23 ก.ค. 63 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง (ปลูกพืชหมุนเวียน, เลี้ยงไก่, กบ, ปลาดุก, เพาะเห็ด, ทำปุ๋ย)
22 ก.ค. 63 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
21 ก.ค. 63 โครงการฝึกซ้อมกีฬาของผู้รับบริการ
17 ก.ค. 63 กิจกรรม 5 ส.
16 ก.ค. 63 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง (ปลูกพืชหมุนเวียน, เลี้ยงไก่, กบ, ปลาดุก, เพาะเห็ด, ทำปุ๋ย)
15 ก.ค. 63 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
14 ก.ค. 63 โครงการฝึกซ้อมกีฬาของผู้รับบริการ
10 ก.ค. 63 กิจกรรม 5 ส.
09 ก.ค. 63 โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา ประจำปี 2563
09 ก.ค. 63 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง (ปลูกพืชหมุนเวียน, เลี้ยงไก่, กบ, ปลาดุก, เพาะเห็ด, ทำปุ๋ย)
08 ก.ค. 63 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
07 ก.ค. 63 โครงการฝึกซ้อมกีฬาของผู้รับบริการ
03 ก.ค. 63 กิจกรรม 5 ส.
02 ก.ค. 63 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง (ปลูกพืชหมุนเวียน, เลี้ยงไก่, กบ, ปลาดุก, เพาะเห็ด, ทำปุ๋ย)
01 ก.ค. 63 ถึง 31 ก.ค. 63 โครงการ Group Home กิจกรรมฝึกทักษะชีวิต ทักษะทางสังคม และทักษะในการประกอบอาชีพ
01 ก.ค. 63 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
30 มิ.ย. 63 ประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่สถานคุ้มครองฯ ครั้งที่ 6 ประจำเดือนมิถุนายน 2563
26 มิ.ย. 63 กิจกรรม 5 ส.
26 มิ.ย. 63 ถึง 25 มิ.ย. 63 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี
ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ อาคารราชบุรีเกมส์ ศาลากลางจังหวัดราชบุรี
25 มิ.ย. 63 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง (ปลูกพืชหมุนเวียน, เลี้ยงไก่, กบ, ปลาดุก, เพาะเห็ด, ทำปุ๋ย)
24 มิ.ย. 63 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
19 มิ.ย. 63 กิจกรรม 5 ส.
18 มิ.ย. 63 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง (ปลูกพืชหมุนเวียน, เลี้ยงไก่, กบ, ปลาดุก, เพาะเห็ด, ทำปุ๋ย)
17 มิ.ย. 63 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
12 มิ.ย. 63 กิจกรรม 5 ส.
11 มิ.ย. 63 ถึง 11 พ.ค. 63 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการดูแลผู้ป่วยติดเตียง และผู้ป่วยโรคลมชัก โดยผ่านสื่อออนไลน์
11 มิ.ย. 63 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง (ปลูกพืชหมุนเวียน, เลี้ยงไก่, กบ, ปลาดุก, เพาะเห็ด, ทำปุ๋ย)
10 มิ.ย. 63 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
09 มิ.ย. 63 ถึง 09 พ.ค. 63 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการดูแลผู้ป่วยติดเตียง และผู้ป่วยโรคลมชัก โดยผ่านสื่อออนไลน์
05 มิ.ย. 63 กิจกรรม 5 ส.
04 มิ.ย. 63 พิธีถวาวยพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี
04 มิ.ย. 63 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง (ปลูกพืชหมุนเวียน, เลี้ยงไก่, กบ, ปลาดุก, เพาะเห็ด, ทำปุ๋ย)
02 มิ.ย. 63 โครงการฝึกซ้อมกีฬาของผู้รับบริการ
01 มิ.ย. 63 ถึง 30 มิ.ย. 63 โครงการ Group Home กิจกรรมฝึกทักษะชีวิต ทักษะทางสังคม และทักษะในการประกอบอาชีพ
29 พ.ค. 63 ด้านทักษะชีวิต/ฝึกทักษะทางสังคมและการออกสู่สังคม
29 พ.ค. 63 กิจกรรม 5 ส.
28 พ.ค. 63 ด้านทักษะพื้นฐานอาชีพและการทำงาน
27 พ.ค. 63 ด้านทักษะทางสังคมและการออกสู่สังคม/ฝึกทักษะชีวิต
27 พ.ค. 63 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
26 พ.ค. 63 ด้านทักษะพื้นฐานอาชีพและการทำงาน/ฝึกทักษะชีวิต
25 พ.ค. 63 ฝึกทักษะชึวิต
22 พ.ค. 63 ด้านทักษะชีวิต/ฝึกทักษะทางสังคมและการออกสู่สังคม
22 พ.ค. 63 กิจกรรม 5 ส.
21 พ.ค. 63 ด้านทักษะพื้นฐานอาชีพและการทำงาน
20 พ.ค. 63 ด้านทักษะทางสังคมและการออกสู่สังคม/ฝึกทักษะชีวิต
20 พ.ค. 63
19 พ.ค. 63 ด้านทักษะพื้นฐานอาชีพและการทำงาน/ฝึกทักษะชีวิต
18 พ.ค. 63 ฝึกทักษะชึวิต
15 พ.ค. 63 ด้านทักษะชีวิต/ฝึกทักษะทางสังคมและการออกสู่สังคม
15 พ.ค. 63 กิจกรรม 5 ส.
14 พ.ค. 63 ด้านทักษะพื้นฐานอาชีพและการทำงาน
13 พ.ค. 63 ด้านทักษะทางสังคมและการออกสู่สังคม/ฝึกทักษะชีวิต
13 พ.ค. 63 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
08 พ.ค. 63 กิจกรรม 5 ส.
01 พ.ค. 63 กิจกรรม 5 ส.
27 มี.ค. 63 ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานคุ้มครองฯ ประจำเดือนมีนาคม 2563
ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานคุ้มครองฯ ประจำเดือนมีนาคม 2563
ณ ห้องประชุม 1 อาคารสำนักงาน ชั้น 1
27 มี.ค. 63 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง (ปลูกพืชหมุนเวียน, เลี้ยงไก่ กบ ปลาดุก, เพาะเห็ด, ทำปุ๋ย)
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง (ปลูกพืชหมุนเวียน, เลี้ยงไก่ กบ ปลาดุก, เพาะเห็ด, ทำปุ๋ย)
ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ จังหวัดราชบุรี
27 มี.ค. 63 กิจกรรม 5 ส.
กิจกรรม 5 ส. ณ สถานคุัมครองและพัฒนาคนพิการ จังหวัดราชบุรี
26 มี.ค. 63 ถึง 27 มี.ค. 63 เข้าร่วมอบรมโครงการ "สร้างสรรค์ประเด็นข่าว เพื่องานประชาสัมพันธ์อย่างมืออาชีพ" รุ่นที่ 2
เข้าร่วมอบรมโครงการ "สร้างสรรค์ประเด็นข่าว เพื่องานประชาสัมพันธ์อย่างมืออาชีพ" รุ่นที่ 2
ณ โรงแรม เดอะลอท์ฟ รีสอร์ท กรุงเทพมหานคร
26 มี.ค. 63 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี
ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ อาคารราชบุรีเกมส์ ศาลากลางจังหวัดราชบุรี
25 มี.ค. 63 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ จังหวัดราชบุรี
24 มี.ค. 63 ถึง 27 มี.ค. 63 เข้าร่วมอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ฝึกสอนสเปเชียลโอลิมปิคไทย กีฬากรีฑา และกีฬาบอชชี่ ระดับพื้่นฐาน
เข้าร่วมอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ฝึกสอนสเปเชียลโอลิมปิคไทย กีฬากรีฑา และกีฬาบอชชี่ ระดับพื้่นฐาน
ณ มหาวิทยาลัยธรรศาสตร์ รังสิต
20 มี.ค. 63 กิจกรรม 5 ส.
กิจกรรม 5 ส. ณ สถานคุัมครองและพัฒนาคนพิการ จังหวัดราชบุรี
20 มี.ค. 63 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง (ปลูกพืชหมุนเวียน, เลี้ยงไก่ กบ ปลาดุก, เพาะเห็ด, ทำปุ๋ย)
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง (ปลูกพืชหมุนเวียน, เลี้ยงไก่ กบ ปลาดุก, เพาะเห็ด, ทำปุ๋ย)
ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ จังหวัดราชบุรี
18 มี.ค. 63 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ จังหวัดราชบุรี
17 มี.ค. 63 ถึง 20 มี.ค. 63 เข้าร่วมอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ฝึกสอนสเปเชียลโอลิมปิคไทย กีฬากรีฑา และกีฬาบอชชี่ ระดับพื้่นฐาน
เข้าร่วมอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ฝึกสอนสเปเชียลโอลิมปิคไทย กีฬากรีฑา และกีฬาบอชชี่ ระดับพื้่นฐาน
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต
13 มี.ค. 63 กิจกรรม 5 ส.
กิจกรรม 5 ส. ณ สถานคุัมครองและพัฒนาคนพิการ จังหวัดราชบุรี
13 มี.ค. 63 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง (ปลูกพืชหมุนเวียน, เลี้ยงไก่ กบ ปลาดุก, เพาะเห็ด, ทำปุ๋ย)
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง (ปลูกพืชหมุนเวียน, เลี้ยงไก่ กบ ปลาดุก, เพาะเห็ด, ทำปุ๋ย)
ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ จังหวัดราชบุรี
11 มี.ค. 63 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ จังหวัดราชบุรี
11 มี.ค. 63 ถึง 17 มี.ค. 63 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ จังหวัดราชบุรี
09 มี.ค. 63 ถึง 20 มี.ค. 63 กิจกรรมการประเมินผลการฟื้นฟูรายบุคคลของผู้รับบริการ โดยทีมสหวิชาชีพ
กิจกรรมการปะรเมินผลการฟื้นฟูรายบุคคลของผู้รับบริการ โดยทีมสหวิชาชีพ
ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ จังหวัดราชบุรี
06 มี.ค. 63 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง (ปลูกพืชหมุนเวียน, เลี้ยงไก่ กบ ปลาดุก, เพาะเห็ด, ทำปุ๋ย)
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง (ปลูกพืชหมุนเวียน, เลี้ยงไก่ กบ ปลาดุก, เพาะเห็ด, ทำปุ๋ย)
ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ จังหวัดราชบุรี
06 มี.ค. 63 กิจกรรม 5 ส.
กิจกรรม 5 ส. ณ สถานคุัมครองและพัฒนาคนพิการ จังหวัดราชบุรี
04 มี.ค. 63 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ จังหวัดราชบุรี
28 ก.พ. 63 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง (ปลูกพืชหมุนเวียน, เลี้ยงไก่ กบ ปลาดุก, เพาะเห็ด, ทำปุ๋ย)
28 ก.พ. 63 กิจกรรม 5 ส.
28 ก.พ. 63 กิจกรรม 5 ส.
27 ก.พ. 63 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี
26 ก.พ. 63 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพประจำสัปดาห์
26 ก.พ. 63 ถึง 27 ก.พ. 63 โครงการทัศนศึกษาของผู้รับบริการ (บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ จ.สุพรรณบุรี)
21 ก.พ. 63 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง (ปลูกพืชหมุนเวียน, เลี้ยงไก่ กบ ปลาดุก, เพาะเห็ด, ทำปุ๋ย)
21 ก.พ. 63 กิจกรรม 5 ส.
21 ก.พ. 63 กิจกรรม 5 ส.
20 ก.พ. 63 ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานคุ้มครองฯ จ.ราชบุรี ประจำเดือน ก.พ.63
19 ก.พ. 63 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพประจำสัปดาห์
14 ก.พ. 63 กิจกรรม 5 ส.
14 ก.พ. 63 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง (ปลูกพืชหมุนเวียน, เลี้ยงไก่ กบ ปลาดุก, เพาะเห็ด, ทำปุ๋ย)
14 ก.พ. 63 กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา "วันมาฆบูชา" ปี 2563
กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา "วันมาฆบูชา" ปี 2563 ณ วัดพญาไม้ อ.เมือง จ.ราชบุรี
12 ก.พ. 63 โครงการดนตรีบำบัด
12 ก.พ. 63 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพประจำสัปดาห์
07 ก.พ. 63 กิจกรรม 5 ส.
07 ก.พ. 63 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง (ปลูกพืชหมุนเวียน, เลี้ยงไก่ กบ ปลาดุก, เพาะเห็ด, ทำปุ๋ย)
06 ก.พ. 63 โครงการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันมาฆบูชา)
05 ก.พ. 63 โครงการดนตรีบำบัด
05 ก.พ. 63 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพประจำสัปดาห์
01 ก.พ. 63 ถึง 28 ก.พ. 63 โครงการฝึกซ้อมกีฬาเพื่อเข้าร่วมแข่งขันระหว่างประเทศ
31 ม.ค. 63 กิจกรรม 5 ส.
31 ม.ค. 63 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง (ปลูกพืชหมุนเวียน, เลี้ยงไก่ กบ ปลาดุก, เพาะเห็ด, ทำปุ๋ย)
29 ม.ค. 63 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
29 ม.ค. 63 โครงการดนตรีบำบัด
29 ม.ค. 63 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี
24 ม.ค. 63 กิจกรรม 5 ส.
24 ม.ค. 63 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง (ปลูกพืชหมุนเวียน, เลี้ยงไก่ กบ ปลาดุก, เพาะเห็ด, ทำปุ๋ย)
22 ม.ค. 63 ถึง 25 ม.ค. 63 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพคณะเจ้าหน้าที่สถานคุ้มครองฯ รุ่นที่ 2
22 ม.ค. 63 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
22 ม.ค. 63 โครงการดนตรีบำบัด
21 ม.ค. 63 ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานคุ้มครองฯ ประจำเดือน ม.ค.63
17 ม.ค. 63 กิจกรรม 5 ส.
17 ม.ค. 63 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง (ปลูกพืชหมุนเวียน, เลี้ยงไก่ กบ ปลาดุก, เพาะเห็ด, ทำปุ๋ย)
15 ม.ค. 63 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
15 ม.ค. 63 โครงการดนตรีบำบัด
13 ม.ค. 63 ถึง 16 ม.ค. 63 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพคณะเจ้าหน้าที่สถานคุ้มครองฯ รุ่นที่ 1
10 ม.ค. 63 กิจกรรม 5 ส.
10 ม.ค. 63 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง (ปลูกพืชหมุนเวียน, เลี้ยงไก่ กบ ปลาดุก, เพาะเห็ด, ทำปุ๋ย)
09 ม.ค. 63 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ "เด็กดี..ปีชวด"
08 ม.ค. 63 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
08 ม.ค. 63 โครงการดนตรีบำบัด
03 ม.ค. 63 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง (ปลูกพืชหมุนเวียน, เลี้ยงไก่ กบ ปลาดุก, เพาะเห็ด, ทำปุ๋ย)
03 ม.ค. 63 กิจกรรม 5 ส.