ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายบริหารทั่วไป

น.ส.เกษินี ปาณียะ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน / หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

น.ส.วรนุช ซิมประเสริฐ
นักพัฒนาสังคม ปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางเลิศลักษณ์ เปี่ยมลาภ
พนง.ธุรการ ระดับ ส.3 ปฏิบัติงานศูนย์บริการคนพิการฯ

นางกนกวรรณ พงษ์ยศาสตร์
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

น.ส.อริสรา อะละมาลา
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่พัสดุ

น.ส.พฤกษา เครือวัลย์
พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 2 ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี

น.ส.วาสินี เกตุแก้ว
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางนัยน์ปพร คงสุคนธ์
จ้างเหมาครูส่งเสริมพัฒนาการ

นายสมพร โพฺธิวัฒนะ
เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม

นายอำนวย มิ่งทองคำ
พี่เลี้ยง ปฏิบัติงานโยธา

นายมนตรี เอมฤกษ์
จ้างเหมาพี่เลี้ยง ปฏิบัติงานพนักงานบริการ

นายอมเรศ ทับทิม
จ้างเหมาพี่เลี้ยง ปฏิบัติงานดูแลต้นไม้และสวน

นางศุภางค์ ปรีดิพันธ์
จ้างเหมาพี่เลี้ยง ปฏิบัติงานประกอบอาหาร

น.ส.ประคอง แสงแจ่ม
จ้างเหมาพี่เลี้ยง ปฏิบัติงานประกอบอาหาร

น.ส.บุญน้อม รัศมี
จ้างเหมาพี่เลี้ยง ปฏิบัติงานประกอบอาหาร

นายพรเทพ แก้วแหวน
จ้างเหมารักษาความปลอดภัย

นายศานติ อาสนะเวช
จ้างเหมารักษาความปลอดภัย

น.ส.น้ำฝน จินดา
จ้างเหมาพี่เลี้ยง ปฏิบัติงานซักฟอก

น.ส.บุญล้อม รัสมี
จ้างเหมาผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด ปฏิบัติงานซักฟอก