ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวเกษินี ปาณียะ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน / หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาววรนุช ซิมประเสริฐ
นักพัฒนาสังคม ปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางกนกวรรณ พงษ์ยศาสตร์
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

นางสาวอริสรา อะละมาลา
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่พัสดุ
โทร. 0843171368
อีเมล์ : aresra.bill@gmail.com

นางสาวพฤกษา เคลือวัลย์
พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 2 ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี

-ว่าง-
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวศิรินภา กรีหิรัญ
ครูส่งเสริมพัฒนาการ ปฏิบัติงานธุรการ

นางนัยน์ปพร คงสุคนธ์
เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ

นายสมพร โพฺธิวัฒนะ
เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม

นายอำนวย มิ่งทองคำ
พี่เลี้ยง ปฏิบัติงานโยธา

นายมนตรี เอมฤกษ์
พี่เลี้ยง ปฏิบัติงานโยธา

นายอมเรศ ทับทิม
พี่เลี้ยง ปฏิบัติงานโยธา

นางศุภางค์ ปรีดิพันธ์
พี่เลี้ยง ปฏิบัติงานประกอบอาหาร

นางสาวประคอง แสงแจ่ม
พี่เลี้ยง ปฏิบัติงานประกอบอาหาร

นางสาวบุญน้อม รัศมี
พี่เลี้ยง ปฏิบัติงานประกอบอาหาร

นายใหม่ สามน้อยงาม
รักษาความปลอดภัย

นายศานติ อาสนะเวช
รักษาความปลอดภัย

นางสาวน้ำฝน จินดา
พี่เลี้ยง ปฏิบัติงานซักฟอก

นางสาวรุ่งทิพย์ คงพาณิชย์ตระกูล
พี่เลี้ยง ปฏิบัติงานพัสดุ