คณะผู้บริหาร

นางสาววารี ปัญจะผลินกุล
ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ จังหวัดราชบุรี

นางสาวเกษินี ปาณียะ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวประยูรศรี ศรีจันทร์
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม