ข่าวประชาสัมพันธ์
ได้รับการรับรองตามมาตรฐานองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการฯ "ในระดับ ดีมาก"

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ จังหวัดราชบุรี ได้รับการรับรองตามมาตรฐานองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการ (มอพ.2556) ตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐาน การรับรองและเพิกถอนการรับรององค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการ พ.ศ.2552 "ในระดับ ดีมาก" โดย กรมส่งเสริมเเละพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ออกให้ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 มีผลถึงวันที่ 30 เมษายน 2569

โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 2566,10:43   อ่าน 11 ครั้ง