ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
คู่มือคนพิการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 613.33 KB 329
หนังสือมอบอำนาจ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 27.85 KB 319
แบบหนังสือรับรองใช้แทนบัตรประจำตัวคนพิการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 104.27 KB 327
คู่มือการวินิจฉัยและการตรวจประเมินความพิการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.16 MB 339
หนังสือรับรองการเป็นผู้ดูแลคนพิการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 45.6 KB 328
เอกสารรับรองความพิการ โดยพิจารณาจากความบกพร่องตามคู่มือวินิจฉัยและตรวจประเมินความพิการ ตามประกาศกระทรวงฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.23 KB 346
คู่มือการใช้งานโปรแกรมบัตรประจำตัวคนพิการดิจิทัล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1016.77 KB 103