ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
คู่มือคนพิการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 613.33 KB 144
หนังสือมอบอำนาจ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 27.85 KB 143
แบบหนังสือรับรองใช้แทนบัตรประจำตัวคนพิการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 104.27 KB 141
คู่มือการวินิจฉัยและการตรวจประเมินความพิการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.16 MB 159
หนังสือรับรองการเป็นผู้ดูแลคนพิการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 45.6 KB 143
เอกสารรับรองความพิการ โดยพิจารณาจากความบกพร่องตามคู่มือวินิจฉัยและตรวจประเมินความพิการ ตามประกาศกระทรวงฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.23 KB 147